İnternet Kullanıcıları / Müşteriler İçin

SAN TSG Gizlilik Sözleşmesi

(İnternet Kullanıcıları / Müşteriler İçin )

Aşağıda adı geçen taraflar arasında, belirtilen konuda ve şartlarda işbu mesafeli sözleşme imza edilmiştir.

 1. TARAFLAR

VERİ SORUMLUSU / İÇERİK SAĞLAYICI :

SAN BİLGİSAYAR TİCARET TURİZM İTHALAT VE İHRACAT AŞ

İNTERNET KULLANICISI / MÜŞTERİ :

İŞBU İNTERNET SİTESİNİ KULLANAN HER BİR KİŞİ 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu verilerin korunması amacıyla bir KVKK Politikası oluşturan Veri Sorumlusuna ait internet sayfasının faaliyet konusu ve alanında, yürütmekte olduğu işler ve çalışmalar ile ilgili olarak, kullanıcı tarafından elde edilen,  kullanıcıya Veri Sorumlusu tarafından sunulan, verilen veya açıklanan ya da işin gerektirdiği şartlar nedeni ile kullanıcının bilgisi dahilinde internet ortamında, dijital ortamda ya da fiziki ortamda teslim edilmiş kişisel verilerin, bilgilerin ve belgelerin gizli tutulacağı üçüncü kişilerle ( gerçek veya tüzel kişiler)  işlenemeyeceğine, saklanamayacağına,  paylaşılamayacağına ilişkin hukuki şartların belirlenmesidir.

 1. GİZLİ BİLGİ VE BELGENİN TANIMI

Veri Sorumlusu konumunda bulunan İşverene ait internet sayfasında, dijital ortamda, veri tabanında bilgisayarlarda, disk, CD, harici bellek, ve data gibi dijital ortamlarda tutulan ve internet sayfasında ayrıca yayınlanan işbu sözleşmenin eki niteliğindeki Aydınlatma Metninde yer alan, kullanıcıya sunulan hizmet nedeniyle yapılan işlerin veya işlemlerin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi sırasında taraflarca birbirlerine açıklanan (6698 sayılı kanun kapsamında yer alan müşteri, misafir ve çalışanlara ait her türlü kişisel veriler), iş geliştirme projesi ile ilgili fikir ve düşünceler, iş yapma yöntemi, marka, patent, telif hakkı gibi fikri ve sınai mülkiyete konu değerler ve bilgiler, ticari sırlar ya da diğer hukuki korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilikler ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm hukuki, ticari, mali ve teknik bilgiler ve bunlara ilişkin belgeler gizli bilgi ve belge olarak kabul edilir.

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. Kullanıcı, işbu sözleşmenin 3 üncü maddesinde açıklanan ve kendisine sunulan veya teslim edilen bilgi ve belgeler ile Veri Sorumlusuna ait KVK Kanunu kapsamında ve aydınlatma metni kapsamında yer alan kişisel verileri, bilgileri,  finansal ve ticari sırları, iş yapma yöntemlerini, bilimsel, teknik proje sırlarını, mali, hukuki ve teknik belge, kayıt, liste, makbuz ve defterleri, Veri Sorumlusunun yazılı onayı olmadan açıklamayacağını, paylaşmayacağını, kendi kişisel ya da ticari çıkarları ve faaliyetleri için kullanmayacağını, başka kişi, kuruluş ve kurumlarla çıkar ilişkisi içerisine girmeyeceğini,  ihtiyacı, görevi ve işi gereği internet sitesinden, bilgisayar sistemlerinden yararlandığı taktirde, hiçbir kişisel veriyi,  bilgiyi, disket, flash bellek veya CD’ye yahut sair bir depolama ve saklama ünitesine kaydetmeyeceğini,  yine ihtiyacı, işi ve görevi gereği kaydetmesi gerekse bile, söz konusu kayıtları kendi kullanım alanı dışına çıkartmayacağını kabul ve taahhüt eder.  
 2. Kullanıcı , Veri Sorumlusunun yazılı onayını almadan hiçbir şekilde internet sitesine, işyeri ve işverene ait ticari unvanını, işletme adını, markalarını, resim ve modellerini, coğrafi işaretlerini, patentlerini, fikri haklarını; reklam, tanıtım, promosyon da dahil olmak üzere hiçbir amaçla kullanmayacağını, sahiplenmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 3. Kullanıcı,  Veri Sorumlusuna ait fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi ya da ticari iş ve bilgiler ile bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetleri hiçbir şekilde ifşa etmemeyi, kullanmamayı ve paylaşmamayı beyan taahhüt ve kabul eder. 
 4. Kullanıcı, işbu sözleşmede anılan yükümlülükleri yerine getirmediği veya verdiği taahhütleri ihlal ettiği takdirde, kendisine sunulan,  teslim edilen ya da işi gereği Veri Sorumlusundan elde ettiği veri, bilgi ve belgeleri kişisel verileri koruma politikası ilkelerine, mevzuata ve hukuka aykırı bir şekilde işlediği, sakladığı, ya da görevi süresince haksız rekabet yasağına ilişkin kurallara ve iyiniyet kurallarına aykırı faaliyette bulunduğu takdirde, hakkında hukuki ve cezai sorumluluk doğacağını, zarar ve ziyan doğarsa bunun kendisinden tazmini yoluna gidileceğini beyan, taahhüt ve kabul eder. 
 5. Kullanıcı, internet sitesinde ve içeriğinde, Veri Sorumlusuna ait yukarıda örnekleme yoluyla sayılan her türlü veri, bilgi ve belgenin yetkili olmayan üçüncü şahısların eline geçmemesi, onlar tarafından hukuka aykırı olarak erişiminin engellenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması için her türlü idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olduğunu beyan taahhüt ve kabul eder. 
 6. Resmi makamların, mahkemelerin, savcılık vb. idari ve adli makamların istemi doğrultusunda yapılan veri, bilgi ve belge paylaşımları bu gizlilik sözleşmesi kapsamı dışındadır.
 7. Kullanıcı iş bu sözleşmeye aykırı davranarak Veri Sorumlusuna zarar vermesi halinde, bu maddi ve manevi zararı gidermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 1. SÜRE

İş bu mesafeli sözleşmenin konusunu oluşturan şartlara uygun şekilde davranma yükümlülüğü,  sözleşmenin sistemde belirtilen onay tarihinden itibaren başlar ve sözleşmenin bitiminden sonra da devam eder.

 1. TEBLİGAT

Yukarıda belirtilen ya da internet sayfasının kullanımı sırasında sisteme girilen, taraflara ait adres ve iletişim bilgileri, resmi tebligat adresi ve iletişim bilgileri olarak kabul edilir. Adres değişikliğinin oluşması halinde karşı tarafa değişiklikten itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adresler Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olarak kabul edilir. Aynı hüküm diğer iletişim bilgileri için de geçerlidir.

 1.  İFA YERİ VE HUKUK

İş bu mesafeli sözleşmenin ifa yeri Antalya’dır. Sözleşmeye Türk Hukuku uygulanır. İşbu mesafeli sözleşme kullanıcının internet sayfasında belirtilen şartlara uygun olarak kabul ve onayı ile sistemde yer alan onay tarihinde imza edilmiş ve yürürlüğe girmiş olur. 

Sözleşmeyi Kabul Eden Taraflar

İÇERİK SAĞLAYICI - VERİ SORUMLUSU (SAN TSG)

KULLANICI - MÜŞTERİ / İNTERNET KULLANICISI (SİTE ZİYARETCİSİ)

EKİ : KVKK Aydınlatma Metni (internet sitesinde yayınlanmıştır) Bu linkten inceleyebilirsiniz