Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu ve Genel Açıklamalar

Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.

İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:

Şahsen başvuru,

Noter aracılığıyla,

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Şahsen yazılı başvuru

Akdeniz Üniversitesi Teknokent ArGe5 Binası No:3F Antalya

Noter aracılığıyla başvuru

Akdeniz Üniversitesi Teknokent ArGe5 Binası No:3F Antalya

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru


sanbilgisayar@hs02.kep.tr

Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden başvuru


kvkk@santsg.com.tr / info@santsg.com

*Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 

SAN BİLGİSAYAR A.Ş. BAŞVURU FORMU 

 1. İlgili kişinin iletişim bilgileri

 

Ad

 

Soyad

 

Telefon numarası

 

T.C. Kimlik numarası

 

E-posta

 

Adres

 

 

 1. Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz

 

 • Müşteri
 
 • Ziyaretçi
 • Diğer (lütfen belirtiniz):

Şirket ile iletişimde olduğunuz birim/departman:

 

Konu:

 

 • Eski Çalışan Çalışılan yıllar:
 • İş Başvurusu/ Özgeçmiş Paylaştım Tarih:

 

 1. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.

 

Talep No

 

Talep Konusu

Seçiminiz (Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)

 

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 
 

2

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1(c)

 
 

3

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (ç)

 
 

4

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d)

 
 

 

5

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e)

 


 

6

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (f)

 
 

7

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı

üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.

 


 

8

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (g)

 


 

9

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (h)

 

 

 1. Şirket tarafından başvurunuza verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini belirtiniz.

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname olması gerekmektedir.)

 

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.